پوستر طرح ملی رفیق خوشبخت ما

شیوه نامه طرح ملی رفیق خوشبخت ما

به دلیل درخواست برخی استان ها، مهلت ارسال آثار تا ساعت 23 روز 99/11/23 تمدیدشد.

مدت زمان ارسال فرم تمام شده است.